خبر جدیدی باشه اینجا برات مینویسیم. فرق نداره این خبر درباره همین مرکز باشه یا اونور دنیا یه اتفاقی تو زمینه تکنولوژی افتاده باشه، اینجا، جاییه که برات مینویسیم.